Privacybeleid Hertsenberg Groothandel

Privacyverklaring klantenadministratie Hertsenberg Groothandel BV 
In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze klanten administratie en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken. 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van de administratie van onze klanten verwerken en niet op gegevens die wij verwerken in het kader van andere processen. Voor deze verwerkingen verwijzen wij naar de daarop betrekking hebbende privacyverklaringen. 
 
Contactgegevens:
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. 
Onze contactgegevens zijn: 
Hertsenberg Groothandel BV
De Vesting 33
7722 GA  Dalfsen 
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@hertsenbergbloemen.nl  of per post op bovenstaand postadres. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. Onderstaand hebben wij omschreven welke gegevens wij verwerken. 
- Naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres, kamer van koophandel nummer 
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer, Swift,  IBAN code) 
- Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten 
- Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven,    het doen van betalingen en het innen van vorderingen 
- Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten 
 
Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de laatste transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
 
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
- Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten
- Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen 
- Het innen van vorderingen, waaronder inbegrepen het in handen van derden geven van eventueel oninbare vorderingen  
- Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten 
- Het onderhouden van contacten met de klanten 
- Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountants controle 
- De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting
 
Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gemaakte afspraken. Dit betreft afspraken die wij met een klant hebben gemaakt voor het leveren van bloemen, planten en aanverwante producten. 
Wij stellen de verplichting om persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van een wettelijke of contractuele verplichting dan wel vanwege een noodzakelijke voorwaarde om afspraken te maken. 
 
Delen en doorgifte van persoonsgegevens: 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. 
In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen: 
- Door ons ingeschakelde verwerkers 
- Belastingdienst 
- Toezichthoudende autoriteiten. 
Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. 
Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.  
 
Uw rechten: 
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: 
- Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. 
- Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. 
- Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. 
 
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@hertsenbergbloemen.nl  We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. 
Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen. 
 
Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring: 
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. 
Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op:  24 mei 2018